تقویم دوره های برگزار شده

تاریخ شروع دورهتاریخ اتمام دورهعنواناطلاعات دوره
نظر سنجی دوره ها 
 1394/09/28  1394/10/27  دوره میان هفته تمدید گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه (ویژه تهران)
 دوره تمدید میان هفته تهران  
1394/10/151394/10/30   دوره آموزشی کاربرد اکسل در مالی اکسل در مالی2  
 1394/10/20 1394/10/20   سمینار آموزشی تامین مالی از طریق صندوق های پروژه سمینار آموزشی تامین مالی از طریق صندوقهای پروژه
 1394/10/17 1394/10/17 سمینار آموزشی ابزارهای تامین مالی نوین (ویژه مدیران بانک کشاورزی) سمینار تامین مالی نوین  
 1394/11/18 1394/11/20دوره آموزشی مبارزه با پولشوئی در بازار سرمایه(ویژه مدیران سمگا) دوره پول شویی

 1394/12/201394/12/21  دوره‌آموزشی‌آشنایی با بازار‌سرمایه‌ساختار،قوانین،‌مقررات‌و‌ابزارها ویژه کارشناسان(eفردا) دوره آشنایی با بازار سرمایه
  
logo-samandehi