تقویم دوره های برگزار شده

تاریخ شروع دورهتاریخ اتمام دورهعنواناطلاعات دوره
نظر سنجی دوره ها 
 1395/01/22  1395/02/29 دوره آموزشی آئین نامه نگاری(ویژه پرسنل کارگزاری بانک کشاورزی)
 
1395/01/27 1395/01/27 دوره آموزشی آشنایی با بورس (ویژه آمل)  آشنایی با بورس
1395/01/31 1395/02/01 دوره آموزشی آشنایی با بورس (ویژه eفردا)  آشنایی با بورس ای فردا
  
1395/02/091395/02/10  دوره آموزشی آشنایی با بورس(ویژه eفردا)  آشنایی با بورس ای فردا 

  

 1395/02/231395/02/23 دوره آموزشی تحلیل تکنکال (ویژه آمل)  دوره تحلیل تکنیکال
 
1395/02/24  1395/02/24 دوره آموزشی آشنایی با بورس(ویژه مشهد)  آشنایی با بورس 
1395/03/07 1395/03/07 دور آموزشی آشنایی با بورس (ویژه اصفهان)   آشنایی با بورس  
logo-samandehi