راه های ارتباطی

  شماره تماس های شرکت:

021-88784011 

021-86080741 

021-86080746  

  شماره فکس : 89783058

مسئول دفتر مدیر عامل            آقای عرفان               داخلی 101

مدیر مالی و اداری                 خانم ساجدی      داخلی  105و305

مدیر آموزش و پژوهش            آقای چرمگر              داخلی 103

کارشناس آموزش و پژوهش      خانم کشوردوست       داخلی 104

مدیر عملیات اجرایی                آقای محمدی             داخلی 108

کارشناس عملیات اجرایی          آقای آئینی                داخلی 106

نقشه