اعضای هیئت مدیره

khezli

 

abdollahi

azarian2
 

  حسین خزلی (خرازی)

 رئیس هیأت مدیره

محسن عبداللهی

عضو هیأت مدیره

  امین آذریان

عضوهیأت مدیره و مدیرعامل