اعضای هیئت مدیره

عبداللهی

 مهدی کاظمی

 آذریان

  محسن عبداللهی

 رئیس هیأت مدیره

  مهدی کاظمی

عضو هیأت مدیره

  امین آذریان

عضوهیأت مدیره و مدیرعامل