اعضای هیئت مدیره

khezli

عبداللهی

آذریان

  حسین خزلی (خرازی)

 رئیس هیأت مدیره

محسن عبداللهی

عضو هیأت مدیره

  امین آذریان

عضوهیأت مدیره و مدیرعامل