بازار پول

 باتنک کشاروزی  بانک آینده  بانک سرمایه  خالی   خالی  خالی

بازار سرمایه

تامین سرمایه امین کارگزاری کشاورزی کارگزاری بورس آثل کارگزاری آینده
کارگزاری اردیبهشت ایرانیانتدبیر گر سرمایه
کارگزاری فیروز آسیا کارگزاری امین آوید کارگزاری بهمن کارگزاری پاسارگاد کانون نهاد های سرمایه گذاری آرمان آتی
کارگزاری سمگا بانک انصار بانک صادرات سی ولکس کارگزاری پگاه  

دانشگاه ها

دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه خوارزمی خالی   خالی  خالی خالی  

سایرین

سایپا شرکت پتروشیمی ariya solar ارتباط فردا  گوهران خالی