راه های ارتباطی

  شماره تماس های شرکت:

021-88784011 

021-86080741 

021-86080746  

  شماره فکس : 89783058

مسئول دفتر مدیر عامل            آقای عرفان               داخلی 101

         مدیر مالی و اداری                  خانم ساجدی             داخلی  105و305

مدیر آموزش و پژوهش            آقای چرمگر              داخلی 103

کارشناس آموزش و پژوهش    خانم کشوردوست       داخلی 104

مدیر عملیات اجرایی               آقای محمدی            داخلی 108

کارشناس عملیات اجرایی         آقای آئینی               داخلی 106


 

       

 

نقشه