اوراق سفارش ساخت

اوراق سفارش ساخت، ابزاری است برای تأمین منابع مالی از طریق انتشار عمومی اوراق بهادار به پشتوانة دارایی‌هایی است که شرکت قصد ساخت آن را دارد. به

 

عبارت دیگر این روش ابزاری برای تأمین مالی فعالیت‌های پیمانکاری و سفارش ساخت است.

ویژگیهای مهم این ابزار

اقساط سود اوراق سفارش ساخت می&#۸۲۰۴تواند به‌صورت دوره&#۸۲۰۴ای از ابتدای انتشار و یا پس از یک دوره تنفس و یا به صورت&#۸۲۰۴های دیگر پرداخت

شود؛ در زمین? دوره&#۸۲۰۴ها و نحو? پرداخت اقساط انعطاف وجود دارد.

 

  • اصل بدهی در انتهای دورة ساخت به صورت یک‌جا بازپرداخت و یا تبدیل به نوع دیگری از اوراق (اجاره یا مرابحه) می&#۸۲۰۴شود.
  • logo-samandehi