اوراق سلف استاندارد

اوراق سلف موازی استاندارد ابزار تأمین مالی کوتاه مدتی است که بر مبنای قرارداد سلف منتشر می‌شود و بر اساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را

مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم نماید. دارنده اوراق می‌تواند معادل دارایی پایه

خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند، یا در سررسید با شرایط از پیش تعیین شده تسویه نقدی کند و یا در دوره تحویل اقدام به

دریافت فیزیکی دارایی نماید.

ویژگیهای مهم این ابزار چیست؟

دورة عمر اوراق بین ۱ تا ۲ سال است؛

  • طی دورة عمر اوراق، سود به دارندگان اوراق پرداخت نمی‌شود؛
  • اصل و سود بدهی در انتهای دوره به صورت یک‌جا بازپرداخت می‌شود؛
  • اوراق دارای حداقل سود تضمین شده هستند که این سود بر اساس رشد قیمت دارایی (کالا) پایه تا سقف مشخصی می‌تواند رشد کند.
  • logo-samandehi