اوراق مشارکت

اوراق مشارکت، ابزاری برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی سودآوری است.

ویژگیهای مهم این ابزار چیست؟

دوره عمر اوراق بین ۲ تا ۵ سال است؛

  • طی دوره عمر اوراق، سود ثابت ب ه صورت عل یالحساب در مقاطع معین پرداخت م یشود و در سررسید سود قطعی )به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان نگهداری اوراق( از محل سود طرح مورد مشارکت پرداخت می شود؛
  •  

  • اصل بدهی در انتهای دوره به صورت ی کجا بازپرداخت م یشود؛ پرداخت سود به صورت سه ماهه و بدون دوره تنفس است.
  • logo-samandehi